Tôi bị mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tôi muốn cấp lại thì cần những thủ tục gì?

mat-giay-dang-ky-kdTrường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp có thể gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Đọc thêm...

Sự khác nhau giữa hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh là gì?

mo-van-phong-dai-dienSự khác nhau giữa hoạt động của chi nhánh và văn phòng được quy định tại điều 37 Luật Doanh nghiệp 2005: Khoản 1 điều 37 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật”. Như vậy Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, không được ký kết các hợp đồng kinh tế với dấu của Văn phòng đại diện, nhưng vẫn ký kết hợp đồng theo sự uỷ quyền của Doanh nghiệp đã mở Văn phòng đại diện đó sẽ đóng dấu doanh nghiệp.

Đọc thêm...

Làm thế nào để thay đổi người đại diện theo pháp luật?

thay-doi-nguoi-dai-dienTại Điều 38 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau: Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

Đọc thêm...

Doanh nghiệp có thể được khắc hai con dấu không?

 

cap-con-dauKhoản 2 điều 36 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai”.

Đọc thêm...

Điều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

dieu-kien-dkkdĐiều kiện để doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Điều 24 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định “Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây”: 1) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.

Đọc thêm...

Một người có thể thành lập tối đa bao nhiêu doanh nghiệp?

lam-chu-cong-tyVề nguyên tắc pháp luật doanh nghiệp không hạn chế cá nhân được thành lập tối đa số doanh nghiệp nhưng cần lưu ý các vấn đề sau đây

1. Tất cả các tổ chức là pháp nhân, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân không phân biệt nơi cư trú và quốc tịch, nếu không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp, đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Đọc thêm...

Thế nào là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện?

kinh-doanh-co-dkĐiều 8 Nghị định 102/2010/NĐ-Cp hướng dẫn về Luật doanh nghiệp quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện sau đây 1. Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh áp dụng theo các quy định của các luật, pháp lệnh, nghị định chuyên ngành hoặc quyết định có liên quan của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là pháp luật chuyên ngành).

Đọc thêm...

Ý nghĩa của vốn điều lệ?

von-dieu-leVốn Điều lệ của một công ty là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Tùy theo ý tưởng và ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư quyết định mức vốn Điều lệ phù hợp; Pháp luật doanh nghiệp không quy định bắt buộc mức vốn điều lệ tối thiểu và tối đa, tuy nhiên một số lĩnh vực đặc biệt yêu cầu vốn pháp định thì mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định.

Đọc thêm...