Thành lập Công ty TNHH

cong-ty-tnhhCông ty TNHH:

- Công ty có tư cách pháp nhân độc lập.

- Thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân,

- Số lượng thành viên không vượt quá năm mươi thành viên.

Đọc thêm...